Channelpedia

PubMed 25791097


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: Cav1.1Title: KCa1.1-mediated frequency-dependent central and peripheral neuromodulation via Ah-type baroreceptor neurons located within nodose ganglia and nucleus of solitary tract of female rats.

Authors: Yang Liu, Xin Wen, Sheng-Zhi Liu, Dong-Xue Song, Di Wu, Jian Guan, Lu-Qi Wang, Jun-Nan Li, Xiao-Long Lu, Tian-Zhu Guo, Chun-Mei Zuo, Guo-Fen Qiao, Bai-Yan Li

Journal, date & volume: Int. J. Cardiol., 2015 Apr 15 , 185, 84-7

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25791097


Abstract