Channelpedia

PubMed 25527178


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: Kir6.1Title: P2X₇ receptor of rat dorsal root ganglia is involved in the effect of moxibustion on visceral hyperalgesia.

Authors: Shuangmei Liu, Qingming Shi, Qicheng Zhu, Ting Zou, Guilin Li, An Huang, Bing Wu, Lichao Peng, Miaomiao Song, Qin Wu, Qiuyu Xie, Weijian Lin, Wei Xie, Shiyao Wen, Zhedong Zhang, Qiulan Lv, Lifang Zou, Xi Zhang, Mofeng Ying, Guodong Li, Shangdong Liang

Journal, date & volume: Purinergic Signal., 2015 Jun , 11, 161-9

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25527178


Abstract
<--- failed to open PubMed link --->