Channelpedia

PubMed 25801675


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: TRP , TRPC , TRPC6Title: MicroRNA-26a prevents endothelial cell apoptosis by directly targeting TRPC6 in the setting of atherosclerosis.

Authors: Yong Zhang, Wei Qin, Longyin Zhang, Xianxian Wu, Ning Du, Yingying Hu, Xiaoguang Li, Nannan Shen, Dan Xiao, Haiying Zhang, Zhange Li, Yue Zhang, Huan Yang, Feng Gao, Zhimin Du, Chaoqian Xu, Baofeng Yang

Journal, date & volume: Sci Rep, 2015 , 5, 9401

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25801675


Abstract
<--- failed to open PubMed link --->