Channelpedia

PubMed 25847018


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: Kir2.1Title: Case report: A Chinese child with Andersen-Tawil syndrome due to a de novo KCNJ2 mutation.

Authors: Xiao-Li Liu, Xiao-Jun Huang, Xing-Hua Luan, Hai-Yan Zhou, Tian Wang, Jing-Yi Wang, Jun-Yi Shen, Sheng-Di Chen, Hui-Dong Tang, Li Cao

Journal, date & volume: J. Neurol. Sci., 2015 May 15 , 352, 105-6

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25847018


Abstract