Channelpedia

PubMed 24861553


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: HCN4 , KCNQ1 , Kv7.1Title: Meta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index.

Authors: Wanqing Wen, Wei Zheng, Yukinori Okada, Fumihiko Takeuchi, Yasuharu Tabara, Joo-Yeon Hwang, Rajkumar Dorajoo, Huaixing Li, Fuu-Jen Tsai, Xiaobo Yang, Jiang He, Ying Wu, Meian He, Yi Zhang, Jun Liang, Xiuqing Guo, Wayne Huey-Herng Sheu, Ryan Delahanty, Xingyi Guo, Michiaki Kubo, Ken Yamamoto, Takayoshi Ohkubo, Min Jin Go, Jian Jun Liu, Wei Gan, Ching-Chu Chen, Yong Gao, Shengxu Li, Nanette R Lee, Chen Wu, Xueya Zhou, Huaidong Song, Jie Yao, I-Te Lee, Jirong Long, Tatsuhiko Tsunoda, Koichi Akiyama, Naoyuki Takashima, Yoon Shin Cho, Rick Th Ong, Ling Lu, Chien-Hsiun Chen, Aihua Tan, Treva K Rice, Linda S Adair, Lixuan Gui, Matthew Allison, Wen-Jane Lee, Qiuyin Cai, Minoru Isomura, Satoshi Umemura, Young Jin Kim, Mark Seielstad, James Hixson, Yong-Bing Xiang, Masato Isono, Bong-Jo Kim, Xueling Sim, Wei Lu, Toru Nabika, Juyoung Lee, Wei-Yen Lim, Yu-Tang Gao, Ryoichi Takayanagi, Dae-Hee Kang, Tien Yin Wong, Chao Agnes Hsiung, I-Chien Wu, Jyh-Ming Jimmy Juang, Jiajun Shi, Bo Youl Choi, Tin Aung, Frank Hu, Mi Kyung Kim, Wei Yen Lim, Tzung-Dao Wang, Min-Ho Shin, Jeannette Lee, Bu-Tian Ji, Young-Hoon Lee, Terri L Young, Dong Hoon Shin, Byung-Yeol Chun, Myeong-Chan Cho, Bok-Ghee Han, Chii-Min Hwu, Themistocles L Assimes, Devin Absher, Xiaofei Yan, Eric Kim, Jane Z Kuo, Soonil Kwon, Kent D Taylor, Yii-Der I Chen, Jerome I Rotter, Lu Qi, Dingliang Zhu, Tangchun Wu, Karen L Mohlke, Dongfeng Gu, Zengnan Mo, Jer-Yuarn Wu, Xu Lin, Tetsuro Miki, E Shyong Tai, Jong-Young Lee, Norihiro Kato, Xiao-Ou Shu, Toshihiro Tanaka

Journal, date & volume: Hum. Mol. Genet., 2014 Oct 15 , 23, 5492-504

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24861553


Abstract
Recent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed single nucleotide polymorphisms among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488-47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P = 9.29 × 10(-13)), ALDH2/MYL2 (rs671, P = 3.40 × 10(-11); rs12229654, P = 4.56 × 10(-9)), ITIH4 (rs2535633, P = 1.77 × 10(-10)) and NT5C2 (rs11191580, P = 3.83 × 10(-8)) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671 and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed eight loci at the genome-wide significance level (P < 5.0 × 10(-8)) and an additional 14 at P < 1.0 × 10(-3) with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.