Channelpedia

PubMed 25189487


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: SK4Title: Alternations of cardiac IK1 and Ito from FKBP12.6 transgenic mouse heart and potential impact of cardiac hypertrophy.

Authors: Bing Xu, Jiu-Xin Zhu, Rong Huo, Zhen-Yu Yan, Jian-Li He, Lin Deng, Jian-Xin Wang, Jian He, Guo-Fen Qiao, Hanying Chen, Bai-Yan Li

Journal, date & volume: Int. J. Cardiol., 2014 Oct 20 , 176, 1017-20

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189487


Abstract