Channelpedia

PubMed 25285920


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: TRP , TRPV , TRPV3Title: A gain-of-function mutation in TRPV3 causes focal palmoplantar keratoderma in a Chinese family.

Authors: Yuqing He, Kang Zeng, Xibao Zhang, Qiaolin Chen, Jiang Wu, Hong Li, Yong Zhou, Gustavo Glusman, Jared Roach, Alton Etheridge, Shizhen Qing, Qiang Tian, Inyoul Lee, Xin Tian, Xiaoning Wang, Zhihua Wu, Leroy Hood, Yuanlin Ding, Kai Wang

Journal, date & volume: J. Invest. Dermatol., 2015 Mar , 135, 907-9

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285920


Abstract