Channelpedia

PubMed 23744328


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: Kir2.3 , cacnb2Title: [Association between CACNB2 gene polymorphisms and essential hypertension].

Authors: Qian Sun, Xin Wang, Ying Huang, Yunliang Hu, Jifei Tang, Yan Lin, Yuxin Niu, Xiaoou Wang, Bing Du

Journal, date & volume: Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi, 2013 Jun , 30, 340-4

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744328


Abstract
<--- failed to open PubMed link --->