Channelpedia

PubMed 22289760


Referenced in Channelpedia wiki pages of: none

Automatically associated channels: Kir1.1 , Kir6.2Title: [Neonatal diabetes mellitus caused by KCNJ11 mutation: a case report].

Authors: Shu-yan Wang, Long-Jiang Zhang, Zhong-Qian He, Qing Tian, Xiao-Dong Li

Journal, date & volume: Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi, 2012 Jan , 14, 73-5

PubMed link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289760


Abstract